Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatska komora inženjera strojarstva uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013., 85/2015.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Komori. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

• na adresu Hrvatske komora inženjera strojarstva, Ulica grada Vukovara 271/III, 10 000 Zagreb
• na adresu e-pošte: smiljka.pavic@hkis.hr
• osobno predati u Tajništvo Komore

Hrvatska komora inženjera strojarstva ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u "Narodnim novinama" (broj 12/2014., 15/2014.)

Službenica za informiranje Hrvatske komore inženjera strojarstva Smiljka Pavić, tel: 01 7775 -570 .
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.