Izvori financiranja HKIS

IZVORI FINANCIRANJA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 
Izvod iz ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU (NN 78/15 ,114/18 i 110/19)
XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE

Članak 58.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se prema godišnjem planu prihoda i rashoda Komore.
(2) Prihodi Komore jesu: upisnina, članarina, vlastiti prihodi Komore, donacije i druga sredstva ostvarena u skladu s važećim propisima.
(3) Visinu upisnine, članarine i visinu naknade za usluge Komore utvrđuje Skupština Komore.
(4) Računovodstvo Komore obavlja se u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 59.

Sredstvima proračuna upravlja i raspolaže Upravni odbor Komore ako statutom nije drukčije određeno.
Izvod iz STATUTA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA (NN 56/19 i 17/20)

Članak 68.

68.1.Sredstva za obavljanje djelatnosti Komore osiguravaju se od:
68.1.1. upisnina, članarina, vlastitih prihoda Komore,
68.1.2. novčanih kazni izrečenih u stegovnim postupcima protiv članova Komore,
68.1.3. naknada troškova stegovnog postupka,
68.1.4. naknada za usluge koje pruža Komora,
68.1.5. donacija i sponzorstava,
68.1.6. prihoda od obavljanja javnih ovlasti, 
68.1.7. prihoda od provedbe stručnog usavršavanja i
68.1.8. ostalih prihoda iz drugih izvora.

Članak 69.

Imovinu Komore čine njezine nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i imovinska prava.

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.