Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, na temelju odredbi članka 37. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) izdalo je rješenje kojom se daje

SUGLASNOST


Hrvatskoj komori inženjera strojarstva za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

SUGLASNOST MGIPU NOSITELJU PROGRAMA IZOBRAZBE - HKIS-u

Cilj Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede.

Nakon uspješno položenog Programa izobrazbe (Modul 1 za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, Modul 1 + Modul 2 za zgrade sa složenim tehničkim sustavom) polaznik stječe Uvjerenje, što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada.

Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17.) i Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetski pregled, energetsko certificiranje zgrada i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine, broj 73/15 i 133/15) definiraju energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada te uvjete i mjerila za davanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskog certificiranja i energetskih pregleda zgrada.

Odgovorna osoba za provedbu Programa izobrazbe:
Željko Dorić, dipl.ing.stroj.

Kontakt osoba:
Denis Puljić, dipl.ing.stroj.
Kontakti:
e-mail: encert@hkis.hr
tel: 01/7775-573
fax: 01/7775-574

PROGRAM IZOBRAZBE

Cilj Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede zgrada.

Energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima i sadrži prijedlog mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade, a provodi ga ovlaštena osoba.

Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji uključuje: energetski pregled zgrade, vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade, a provodi ga ovlaštena osoba.

Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Ovlaštenje za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada daje se fizičkoj ili pravnoj osobi, i to za energetske preglede i certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, te za energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom su:
• stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja, hlađenja, ventilacije te s individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode,
• zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline, s razdiobom toplinske energije i sa centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima, sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka;

Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su:
• stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima sa centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade, sa centralnom pripremom potrošne tople vode, sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije, centralnim rashladnim sustavima, sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka,
• zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom, centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje, rashladna postrojenja, ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji, uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi

Ovlaštena pravna osoba za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i/ili složenim tehničkim sustavom mora biti:

• registrirana za projektiranje, stručni nadzor građenja, tehničko savjetovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, građevinarstvo, istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima, znanstvene i stručne poslove u području energetike i sl.
• zapošljavati najmanje jednu stručnu kvalificiranu osobu
• posjedovati odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti.
Uvjet za dobivanje ovlaštenja za fizičku osobu je najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja, odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu, provođenja energetskih pregleda zgrade, ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi, ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi, te uspješno završen Program osposobljavanja.
Ovlaštene osobe dužne su se redovito usavršavati.

Modul 1. obvezno pohađaju:
• fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
• osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
• osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.

Modul 2. obvezno pohađaju:
• fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom
• osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
• osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Program osposobljavanja utvrđen u Modulu 2. mogu pohađati samo osobe koje su uspješno završile Program osposobljavanja utvrđen u Modulu 1.

Programom izobrazbe - Modul 1 za osobe koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom obuhvaćena su slijedeća područja:
1. Energetsko certificiranje u Hrvatskoj
2. Tehnička regulativa
3. Osnove energetike i fizike zgrade
4. Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada
5. Sustavi grijanja
6. Priprema podataka, iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa
7. Izrada izvješća

Programom izobrazbe - Modul 2 za osobe koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom obuhvaćena su slijedeća područja:
1. Tehnička regulativa
2. Sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije
3. Priprema podataka, iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa
4. Izrada izvješća


PROGRAM USAVRŠAVANJA

Programom usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada obuhvaćena su slijedeća područja:

1. Promjena građevno-tehničke regulative
2. Izvješća o energetskom certificiranju
3. Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba
4. Stručno usavršavanje

Usavršavanje je propisano Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetski pregled, energetsko certificiranje zgrada i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15 i 133/15) i to za:
- fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada,
- osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada.


PLAN ODRŽAVANJA IZOBRAZBE I USAVRŠAVANJA


Modul 1, Modul 2, Modul 3 neće se održavati zbog nedovoljnog interesa do daljnjega. 


PRIJAVE I UPISI

Prijava za pohađanje programa izobrazbe se vrši putem obrasca prijave, koji je potrebno ispuniti i uputiti fax-om ili e-mail-om na niže navedenu adresu:


HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Ulica grada Vukovara 271
10000 ZAGREB
tel: 01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: encert@hkis.hr

OBRAZAC PRIJAVE ZA MODUL 1

OBRAZAC PRIJAVE ZA MODUL 2

OBRAZAC PRIJAVE ZA USAVRŠAVANJE OSOBA

Grupa se popunjava prema redu pristiglih prijava. Veličina grupe 20-30 polaznika
Kontakt osoba: Denis Puljić


CIJENA I PLAĆANJE

Kotizacija za Program izobrazbe iznosi:

Modul 1 - 4.000,00 kuna + PDV (popust 60%)

(cijena s popustom iznosi 1.600,00 kn + PDV)

Modul 2 - 4.000,00 kuna + PDV (popust 60%)

(cijena s popustom iznosi 1.600,00 kn + PDV)

Program usavršavanja - 800,00 kuna + PDV

Uplata kotizacije se vrši najkasnije tjedan dana prije početka obuke na:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Ulica grada Vukovara 271
10000 ZAGREB
Žiro račun broj HR3923600001500188670

Kotizacija uključuje 40 sati predavanja, materijal u elektronskom i pisanom obliku, osvježavajuće napitke tijekom predavanja i jedan izlazak na ispit. U slučaju nezadovoljavanja uvjeta prolaska na ispitu, svaki slijedeći izlazak se naplaćuje u iznosu 1.000,00 kuna.

Pravila uz prijavu i otkazivanje pohađanja Programa izobrazbe:

• plaćanje je avansno, a mjesto na seminaru se rezervira tek po pristigloj uplati
• uplatu na navedeni žiro račun potrebno je izvršiti najkasnije sedam dana prije početka Programa izobrazbe
• otkazivanje prijave do 2 tjedna prije početka seminara – uplatitelju se vraća cjelokupni uplaćeni iznos
• otkazivanje prijave do 1 tjedan prije početka seminara – uplatitelju se vraća 30% uplaćenog iznosa
• otkazivanje prijave manje od 7 dana prije početka seminara – uplatitelju se ne vraća uplaćeni iznos

Uvjeti upisa na Program izobrazbe:

Na program izobrazbe za Modul 1 mogu se upisati osobe koje imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke.
Na program izobrazbe za Modul 2 mogu se prijaviti osobe koje su uspješno završile Programa izobrazbe – Modul 1 organiziranog od strane Hrvatske komore inženjera strojarstva ili kod nekog drugog Nositelja izobrazbe što dokazuju Uvjerenjem.NASTAVNO OSOBLJE

ČLANOVI HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

• prof.dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj., Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
• prof.dr.sc. Branimir Pavković, dipl.ing.stroj., Tehnički fakultet u Rijeci
• prof.dr.sc. Veljko Filipan, dipl.ing.stroj., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
• mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.stroj., Arhitektonski fakultet u Zagrebu
• mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj., ABACO d.o.o.
• Lučijano Raspor, dipl.ing.stroj., RIJEKAPROJEKT- ENERGETIKA d.o.o.

VANJSKI SURADNICI
• Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet u Zagrebu
• dr.sc. Ljubomir Majdandžić, dipl.ing.stroj., Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
• Nada Marđetko Škoro, dipl.ing.građ., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
• Silvio Novak, dipl.ing.građ., Knauf Insulation d.o.o. Novi Marof
• doc.dr.sc. Dubravko Franković, dipl.ing.el., Tehnički fakultet u Rijeci