izobrazbe osoba koje provode energetske preglede za velika poduzeća

Ministarstvo gospodarstva, na temelju članka 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti (''Narodne novine'', broj 127/2014), a u svezi s člankom 25. Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (''Narodne novine'', broj 123/2015) izdalo je rješenje kojom se daje 

SUGLASNOST


Hrvatskoj komori inženjera strojarstva za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede za velika poduzeća

SUGLASNOST MINGO NOSITELJU PROGRAMA IZOBRAZBE - HKIS-u

Hrvatska je usvojila Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) (u skladu s točkom 8. Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti), koji, među ostalim, određuje da su velika poduzeća (tj. ona s više od 250 zaposlenih, s godišnjom realizacijom većom od 260.000.000 kuna ili aktivom većom od 130.000.000 kuna, odnosno ona koji ispunjavanju dva od prethodno navedenih triju kriterija), obvezna provesti energetski pregled za velike tvrtke te jednako tako obnavljati taj pregled svake četiri godine.

Energetski pregled provodi ovlaštena osoba u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje područje energetske učinkovitosti i odredbama Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (''Narodne novine'', broj 123/2015)

Ovlaštenje se daje fizičkoj i pravnoj osobi sukladno članku 10. i 11. Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (''Narodne novine'', broj 123/2015), a jedan od uvjeta je da je osoba uspješno završila Program osposobljavanja propisan u Prilogu I Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (''Narodne novine'', broj 123/2015)

 

Odgovorna osoba za provedbu Programa izobrazbe: 
Željko Dorić, dipl.ing.stroj. 

Kontakt osoba: 
Sanja Vulas
Kontakti:
e-mail: info@hkis.hr
tel: 01/7775-571
fax: 01/7775-574


PROGRAM IZOBRAZBE

Na program izobrazbe u pravilu se upisuju osobe imaju završen diplomski sveučilišni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke i koja je tijekom studija stekla najmanje 300 ECTS bodova ili koja je prema ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke:

arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke.

je uspješno završila Program osposobljavanja prema Modulu 2 iz Priloga 4B:

  • Pravilnika kojim se određuju uvjeti i mjerila za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine« broj 113/08 i 89/09) ili
  • Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine« broj 73/15, 133/15)

 

Napomena: Program izobrazbe mogu pohađati i osobe koje ne ispunjavaju prethodno navedene uvjete, ako žele steći znanja iz ovog područja i za neku drugu svrhu nego što je posao energetskog pregleda velikih poduzeća. U tome slučaju Komora će ih upozoriti da ne ispunjavaju tražene uvjete za dobivanje ovlaštenja za poslove energetskog pregleda velikih poduzeća. 

 

Osposobljavanje polaznika za provođenje energetskih pregleda velikih poduzeća sadrži obrazovanje polaznika o osnovama:


  • *tehničke opreme i uređaja uobičajenim za velika poduzeća;
  • *provedbe i izvještavanja energetskog pregleda;
  • *izrade jednostavne tehno-ekonomske analize predloženih mjera uštede;
  • *optimizacije sustava izmjenjivača topline;
  • *energetskih mjerenja te mjerne opreme.

 

Opis tematskih cjelina

Rbr.

Opis

Sati nastave

1.

Priprema za provođenje energetskog audita

6

2.

Potrošnja električne energije

4,5

3.

Potrošnja toplinske i rashladne energije

26,5

4.

Energetska efikasnost u transportu

2

5.

Analiza podataka, prijedlog mjera energetske učinkovitosti i izrada završnog izvješća

5

 

UKUPNO

44

 


Polaznik je obvezatan prisustvovati nastavi u cijelosti.

Provjera znanja izvršit će se u roku od 15 dana po završetku predavanja u dogovoru s polaznicima Programa izobrazbe. Provjera znanja provodi se putem ispitnog povjerenstva koju čine tri stručne osobe koje su sudjelovale u provođenju Programa izobrazbe, a koje imenuje Hrvatska komora inženjera strojarstva. Ispit se sastoji iz pisanog testa.

 

Osoba je uspješno položila provjeru znanja, ako je ostvarila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet ispita.

Osoba koja ne zadovolji na provjeri znanja ima pravo još jednom pristupiti provjeri znanja u dijelu koji nije položila uz nadoknadu troškova koju odredi Hrvatska komora inženjera strojarstva.

Ako i nakon ponovnog pristupanja provjeri znanja osoba nije položila, može ponovno pohađati cijeli Program izobrazbe i nakon toga ponovno pristupiti provjeri znanja.

Nositelj programa će kandidatu nakon uspješno završenog Programa izobrazbe izdati Uvjerenje o završenom Programu izobrazbe za energetski pregled velikih poduzeća

PRIJAVE ZA IZOBRAZBU

Prijava za pohađanje programa izobrazbe se vrši putem obrasca prijave, koji je potrebno ispuniti i uputiti fax-om ili e-mail-om na niže navedenu adresu: 
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Ulica grada Vukovara 271
10000 ZAGREB
tel: 01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: info@hkis.hr

OBRAZAC PRIJAVE

Grupa se popunjava prema redu pristiglih prijava.
Kontakt osoba: Sanja Vulas

CIJENA I PLAĆANJE

Kotizacija za Program izobrazbe iznosi:

6.000,00 kuna + PDV;

Uplata kotizacije se vrši najkasnije tjedan dana prije početka obuke na:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Ulica grada Vukovara 271
10000 ZAGREB
IBAN: HR3923600001500188670

Kotizacija uključuje 44 sati predavanja, materijal u elektronskom i pisanom obliku, osvježavajuće napitke tijekom predavanja i jedan izlazak na ispit. U slučaju nezadovoljavanja uvjeta prolaska na ispitu, svaki slijedeći izlazak se naplaćuje u iznosu 1.000,00 kuna.

Pravila uz prijavu i otkazivanje pohađanja Programa izobrazbe:

• plaćanje je avansno, a mjesto na seminaru se rezervira tek po pristigloj uplati
• uplatu na navedeni žiro račun potrebno je izvršiti najkasnije sedam dana prije početka Programa izobrazbe
• otkazivanje prijave do 2 tjedna prije početka seminara – uplatitelju se vraća cjelokupni uplaćeni iznos
• otkazivanje prijave do 1 tjedan prije početka seminara – uplatitelju se vraća 30% uplaćenog iznosa
• otkazivanje prijave manje od 7 dana prije početka seminara – uplatitelju se ne vraća uplaćeni iznos

Uvjeti upisa na Program izobrazbe:

Na program izobrazbe u pravilu se upisuju osobe imaju završen diplomski sveučilišni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke i koja je tijekom studija stekla najmanje 300 ECTS bodova ili koja je prema ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke:

arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke.

 

je uspješno završila Program osposobljavanja prema Modulu 2 iz Priloga 4B:

  • pravilnika kojim se određuju uvjeti i mjerila za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine« broj 113/08 i 89/09) ili
  • Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine« broj 81/12 i 64/13) ili
  • Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine« broj 73/15),

Napomena: Program izobrazbe mogu pohađati i osobe koje ne ispunjavaju prethodno navedene uvjete, ako žele steći znanja iz ovog područja i za neku drugu svrhu nego što je posao energetskog pregleda velikih poduzeća. U tome slučaju Komora će ih upozoriti da ne ispunjavaju tražene uvjete za dobivanje ovlaštenja za poslove energetskog pregleda velikih poduzeća.

 

PLAN ODRŽAVANJA IZOBRAZBE

- Program izobrazbe MODUL 3 planiran je od 18.9. - 26.9.2019.

 

Predavanja se održavaju u trajanju od 44 sati

NASTAVNO OSOBLJE

Izvođači Programa izobrazbe su stručne osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra struke (arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke) odnosno specijalista struke (građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke) i koje su priznati stručnjaci iz područja Programa izobrazbe te imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci.

ČLANOVI HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA
• prof.dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj., Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
• prof.dr.sc. Branimir Pavković, dipl.ing.stroj., Tehnički fakultet u Rijeci
• prof.dr.sc. Veljko Filipan, dipl.ing.stroj., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
• doc. dr.sc. Marko Katinić, dipl.ing.stroj., Veleučilište u Slavonskom Brodu
• mr.sc. Josip Jukić, dipl.ing.stroj., Veleučilište u Slavonskom Brodu

VANJSKI SURADNICI
• prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dipl.ing.el., Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb
• mr.sc. Mladen Bošnjaković, dipl.ing.stroj., Veleučilište u Slavonskom Brodu

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.