Glasilo HKIS


Komora može izdavati Glasilo.
Glasilo može biti i u elektroničkom obliku.
Upravni odbor Komore donosi odluku o potrebi i vremenu izdavanja Glasila te obliku i sadržaju Glasila.


Glasilo broj 01

Glasilo broj 02

Glasilo broj 03

Glasilo broj 04

Glasilo broj 05

Glasilo broj 06

Glasilo broj 07

Glasilo broj 08

Glasilo broj 09