IZJAVA O PRIVATNOSTI


1. OPĆENITO

Hrvatska komora inženjera strojarstva (dalje u tekstu: Komora) je pravna osoba koja djeluje na temelju Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i koja, kao voditelj obrade osobnih podataka, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, te provodi odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka kojima se omogućava učinkovita primjena načela zaštite osobnih podataka u okviru djelovanja Komore.

Ova Izjava opisuje koje sve osobne podatke svojih članova kao ispitanika Komora prikuplja, na koji ih način obrađuje te u koje ih svrhe upotrebljava, kao i prava koja ispitanicima pripadaju u odnosu na te podatke, sve u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 kojom se štite osobni podaci fizičkih osoba s prebivalištem u državama članicama Europske unije.

Voditelj obrade podataka:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

Ulica grada Vukovara 271/III, 10000 Zagreb

OIB: 26023027358

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Ulica grada Vukovara 271/III, 10000 Zagreb

e-mail: sluzbenikzazastitu@hkis.hr


2. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Komora podatke svojih članova kao ispitanika obrađuje sukladno načelima obrade osobnih podataka. Osobni podaci moraju biti:

(a) zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika;

(b) prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;

(c) primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;

(d) točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;

(e) čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;

(f) obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

 

3. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

Radi vođenja cjelovitih, točnih i ažurnih Imenika, Upisnika i Evidencija predviđenih člankom 23. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Komora prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije osobne podatke svojih članova:

  • osobni podaci ispitanika (ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum, mjesto i država  rođenja, spol, državljanstvo, adresa prebivališta i boravišta),
  • podaci o upisu u Imenik, Upisnik i/ili Evidenciju (broj upisa, datum, broj službene iskaznice, datum upisa, podaci o izdanim pečatima i iskaznicama),
  • podaci o obrazovanju (naziv završenog studija i izdavatelja diplome, način studiranja, preslika ocjena, datum i mjesto diplomiranja, naziv struke, podaci o rješenju o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, broj i datum rješenja, naziv inozemne stručne kvalifikacije, naziv javne isprave kojom se dokazuje inozemna stručna kvalifikacija, broj i datum izdavanja javne isprave, podaci o stečenim akademskim nazivima, strukovnom smjeru i stupnjevima s navođenjem akta temeljem kojeg je upis izvršen, osobne stručne i akademske kompetencije),
  • podaci o stručnom ispitu (položen stručni ispit, datum i mjesto polaganja, evidencijski broj, klasa/ur. broj i datum izdavanja potvrde o položenom stručnom ispitu),
  • podaci o zaposlenju (tvrtka zaposlenja, naziv, sjedište  i oblik pravne osobe, kontakt podaci, profesionalno osiguranje, članstvo u zajedničkom uredu, članstvo u uredu za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, dodatna ovlaštenja, podaci o uredu - datum upisa u Upisnik ureda, prestanku rada ureda, privremenom zatvaranju ureda, ukidanju rješenja o privremenom zatvaranju ureda, promjeni sjedišta, matični broj ureda, djelatnost ureda, sjedište i adresa HZMO, HZZO, PUPO kojem ured pripada, podaci o izdanoj tabli ureda, promjeni table i ostale zabilježbe),
  • podaci o promjenama nastalim tijekom obavljanja  poslova u statusu ovlaštenog inženjera strojarstva, građenja, voditelja radova, te klasa/ur. broj i datum  rješenja na osnovi kojega  je ta promjena provedena, zabilježba o mirovanju  i prestanku članstva u Komori, odnosno prestanku obavljanju poslova, s brojem i datumom rješenja na osnovi kojega  je zabilježba unesena, podaci o brisanju iz odgovarajućeg Imenika, Upisnika ili Evidencije, broj i datum rješenja na temelju kojeg je provedeno brisanje,
  • podaci o stegovnim postupcima (zabilježba o pokretanju stegovnog postupka s podacima o aktu kojim je stegovni postupak završen, te naznaka izrečene stegovne mjere),
  • podaci o dužnostima u tijelima Komore te njihovo trajanje.

 

Komora ističe kako se za svakog od svojih članova ne obrađuju svi gore navedeni podaci, već se obrađuju samo oni podaci koji su određeni kao neophodni za upis u pojedini Imenik, Upisnik ili Evidenciju kojeg Komora vodi, a u kojeg je pojedini član upisan. Jedan član može biti upisan u više Imenika, Upisnika ili Evidencija.  

 

4. PRAVNI TEMELJ  I SVRHA OBRADE PODATAKA

 

Obrada osobnih podataka ispitanika nužna je za izvršavanje zadaće od javnog interesa i za izvršavanje službene ovlasti Komore kao samostalne, neovisne, pravne osobe osnovane sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Statutu Hrvatske komore inženjera strojarstva i drugim primjenjivim aktima Komore kao voditelja obrade.

 

Osobni podaci prikupljaju se radi reguliranja svih pitanja koja se odnose na stručne osobe – članove Komore za koje je propisana obveza vođenja službenih evidencija, a osobito njihovih statusnih pitanja kao stručnih osoba. 

 

Voditelj obrade ovlašten je u obavljanju svojih javnih ovlasti prikupljati i druge osobne podatke o ispitanicima osim onih koje je dobio od ispitanika, radi ostvarivanja svrha navedenih ovoj točci Izjave.

 

Pružanje osobnih podataka je zakonska obveza ispitanika koja nužno prethodi njihovom imenovanju kao osobe sa priznatim stručnim kvalifikacijama koje su u nadležnosti djelovanja Komore, stoga te podatke ispitanik ima obvezu pružiti prilikom podnošenja zahtjeva za upis u odgovarajući Imenik, Upisnik ili Evidenciju, i iste je dužan pružati sve dok za to postoje predviđeni razlozi.

 

U okviru svog zakonitog djelovanja, Komora organizira i stručna predavanja, skupove, okrugle stolove i slična događanja u vezi stručnom djelatnošću Komore i o tome može obavijestiti svoje članove putem adrese (poštanske ili e-mail adrese), koja je kod Komore zavedena kao njihov kontakt podatak. Pravna osnova za takav kontakt je legitimni interes Komore da se kroz organiziranje stručnih predavanja, skupova, okruglih stolova, kontinuirano unapređuje stručna djelatnost u nadležnosti Komore, osigurava promicanje interesa članova Komore, te se ujedno omogućava članovima Komore njihovo kontinuirano napredovanje, rad na njihovoj razini stručnosti i obrazovanje.

 

Također, u slučajevima kad obrada osobnih podataka ispitanika ne spada u izvršavanje zadaće od javnog interesa ili službene ovlasti, Komora može obrađivati podatke svojih članova i temeljem privole dane u pojedinačno određene svrhe, sve dok takva privola postoji i dok se ispunjava svrha obrade.  O svrsi i načinu obrade Komora će obavijestiti ispitanika prilikom prikupljanja privole.

 

5. PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA

 

Prikupljene osobne podatke, u slučaju da je to nužno u izvršavanju javne ovlasti, kao i u slučaju kad je to nužno radi poštivanja pravnih obveza, Komora može dostaviti trećim osobama - državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima, tijelima sudbene i izvršne vlasti i slično.

 

Također, Komora na svojim internetskim stranicama, kao tijelo s javnim ovlastima, javno objavljuje određene osobne podatke upisane u određene Imenike, Upisnike i Evidencije koje vodi, s obzirom da je Komora, sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakonu o pravu na pristup informacijama, dužna javnosti i zainteresiranim osobama osigurati pristup informacijama o svom radu.

 

Pravilnikom o javnim knjigama Hrvatske komore inženjera strojarstva, dostupnim na web stranici Komore, određen je popis Imenika, Upisnika i Evidencija koje Komora javno objavljuje na svojoj web stranici, kao i vrste  podataka koji su pregledavanjem javno objavljenih Imenika, Upisnika i Evidencija javno vidljivi.

 

Takvim javno objavljenim Imenicima, Upisnicima i Evidencijama štiti se i unapređuje hrvatska graditeljska baština i vrsnoća izgrađenog prostora u skladu s posebnim propisima te se, uzimajući u obzir prirodu i ozbiljnost struke, omogućuje usklađivanje zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.

 

 

 

6. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Svi prikupljeni osobni podaci čuvaju se za vrijeme koje je određeno u skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva s popisom gradiva i rokovima čuvanja Hrvatske komore inženjera strojarstva.

 

Prikupljeni podaci potrebni za upis u odgovarajući Imenik, Upisnik i Evidenciju obrađivat će se dok za to postoje pretpostavke, odnosno sve dok je ispitanik član Komore - do brisanja člana Komore iz odgovarajućeg Imenika, Upisnika i Evidencije.

 

Radi zaštite javnog interesa, interesa trećih osoba, zaštite sigurnosti osoba i imovine, a uzimajući u obzir odgovornost i rizičnost navedene struke, podaci o osobama članovima svih Imenika, Upisnika i Evidencija koje u okviru javne ovlasti vodi Komora, čuvaju se trajno, na način predviđen navedenim primjenjujućim propisima.

 

6. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

Komora je poduzela i kontinuirano implementira odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja neovlaštenog pristupa osobnim podacima ili njihovog gubitka.

 

7. PRAVA ISPITANIKA

 

Ispitanik ima pravo od Komore zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu, sve u onoj mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa izvršavanjem zadaće od javnog interesa odnosno za izvršavanje službene ovlasti Komore kao samostalne, neovisne i obvezatne, zakonom utemeljene organizacije. Danu privolu možete povući u svako doba, u cijelosti ili djelomično, međutim povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka do trenutka povlačenja privole.

 

Sva prava koja proizlaze iz Uredbe ispitanici mogu ostvariti telefonskim pozivom na broj 01/77 75 571 tijekom radnog vremena Komore, slanjem zahtjeva putem e-maila na adresu sluzbenikzazastitu@hkis.hr, te slanjem zahtjeva za ostvarivanje prava na adresu Komore.

 

Također, ispitanici imaju pravo na podnošenje prigovora i nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Komora na zahtjev ispitanika odgovara u roku od mjesec dana od zaprimanja istoga, a rok se, ovisno o složenosti zahtjeva može produžiti za dodatna dva mjeseca.

 

8. KONTAKTIRANJE

 

Komora organizira stručna predavanja, skupove, okrugle stolove i slična događanja u vezi stručnom djelatnošću Komore i o tome može obavijestiti Ispitanike putem adrese (poštanske ili e-mail), koja je kod Komore zavedena kao njihov kontakt.

 

Ako se ispitanik protivi kontaktiranju u navedene svrhe, isti ima mogućnost podnošenja prigovora na takvu obradu podataka na način opisan u točci 7. ove Izjave.

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.