Struktura komore


Izvod iz Statuta HKIS (NN 56/19, 17/20),

Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA.
Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS.
Skraćeni naziv Komore je: HKIS.
Sjedište Komore je u Zagrebu.
Komora se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda.


TIJELA KOMORE

Skupština

Nadzorni odbor

Upravni odbor 

predsjednik Komore

ZADAĆE I POSLOVI KOMORE

9.1. Komora ima javne ovlasti koje su utvrđene Zakonom te drugim posebnim zakonima.
9.2. Komora pored javnih ovlasti propisanih zakonom obavlja sljedeće zadaće i poslove:
9.2.1. Promiče strojarsku struku i inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i trećih osoba:
9.2.1.1. poticanjem i organiziranjem nastupa inženjerske struke pred stručnom javnošću,
9.2.1.2. informiranjem šire javnosti o postignućima strojarske struke u obavljanju inženjerske djelatnosti,
9.2.1.3. sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika,
9.2.1.4. razvijanjem strukovne etike i        
9.2.1.5. davanjem stručnih mišljenja o pojedinim pitanjima u djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i građenja u okviru strojarske struke. 
9.2.2. Razvija jedinstveni sustav organiziranosti u obavljanju inženjerske djelatnosti u okviru poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje te ovim Statutom.
9.2.3. Zastupa interese ovlaštenih osoba strojarske struke i svojih članova pred tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave:
9.2.3.1. suradnjom s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave,
9.2.3.2. sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i podzakonskih akata u upravnom području graditeljstva i prostornoga uređenja,
9.2.3.3. davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata, upućivanjem inicijativa za donošenje novih zakona i podzakonskih akata od interesa za članove Komore,
9.2.3.4. održavanjem temeljnih principa rada Komore, edukacijom, unapređenjem zakonodavnog okvira, suradnjom sa srodnim komorama, udrugama civilnog društva, medijima, sveučilištima i drugim obrazovnim institucijama.
9.2.4. Komora preuzima i ugovara osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti za svoje članove u skladu s odredbama Zakona, drugih zakona i Statuta. 
9.2.5. Komora potiče izdavačku djelatnost za potrebe inženjerske djelatnosti članova Komore. 
9.2.6. U skladu sa Zakonom, Komora osniva stegovna tijela Komore i Centar za mirenje pri Komori.
9.2.7. Pruža pomoć članovima Komore kroz savjetodavne usluge te davanjem stručnih savjeta i mišljenja pri obavljanju djelatnosti.
9.2.8. Surađuje s odgovarajućim državnim tijelima u provedbi smanjenja pretjeranog opterećenja za pružatelje usluga. Radi na razvoju digitalne e-procedure za podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za pružanje usluga prostornog uređenja i gradnje. Kroz integrirani sustav e-poslovanja i državnu informacijsku strukturu, uvođenjem sustava upravlja dokumentacijom u skladu sa standardima za upravljanje dokumentima.
9.2.9. Rješava tekuća pitanja od značaja za inženjersku djelatnost.
9.2.10. Obavlja i druge zadaće određene Zakonom, posebnim zakonima i/ili ovim Statutom.

IMENICI, UPISNICI I EVIDENCIJE

37.1. Komora u obavljanju javnih ovlasti vodi imenike, upisnike i evidencije koji su javni registri, a isprave koje se izdaju u obavljanju tih poslova javne su isprave.

37.2. Komora u okviru javnih ovlasti uspostavlja i vodi:

37.2.1. imenike:

37.2.1.1. Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva,
37.2.1.2. Imenik inženjera gradilišta  strojarske struke,
37.2.1.3. Imenik voditelja radova strojarske struke i
37.2.1.4. Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke koji su njeni članovi.

37.2.2. Upisnike:

37.2.2.1. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili
stručnog nadzora građenja i
37.2.2.2. Upisnik zajedničkih ureda.

37.3. Evidencije:

37.3.1. Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima,
37.3.2. Evidenciju stranih ovlaštenih osoba strojarske struke kojima je izdana
potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog
nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe,
37.3.3. Evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije,
37.3.4. Evidenciju izdanih EU potvrda,
37.3.5. Evidenciju tehničara strojarske struke i
37.3.6. Evidenciju stručnog usavršavanja.
37.4. Komora pored evidencija iz stavka 37.3. ovoga članka uspostavlja i vodi:
37.4.1. Evidenciju o stegovnim postupcima
37.5. Komora u skladu sa Zakonom i drugim zakonima vodi i druge pomoćne evidencije radi unapređenja struke.
37.6. Komora imenike, upisnike i evidencije vodi u računalnom obliku u formatu koji je dostupan e-dozvoli, te u obliku digitalnih zapisa, koji se trajno čuvaju.
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.