Struktura komore


Izvod iz Statuta HKIS (NN 56/19),

Članak 2.

2.1. Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera strojarstva, ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke, ovlaštenih voditelja radova strojarske struke, te stranih osoba strojarske struke koji obavljaju poslove regulirane profesije strojarske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornog uređenja i gradnje i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

2.2. Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u upravnom području prostornoga uređenja i gradnje, priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, te Statutom.

Članak 3.

3.1. Sukladno Zakonu, članstvo u Komori je obvezno.
3.2. Članovi Komore su ovlašteni inženjeri strojarstva, ovlašteni voditelji građenja strojarske struke, ovlašteni voditelji radova strojarske struke i strane osobe strojarske struke koji u skladu s posebnim zakonima obavljaju poslove regulirane profesije strojarske struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te građenja.

3.3. Članstvo u Komori stječe se upisom u odgovarajući imenik Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje i Statutom.

3.4. U imenike, upisnike i evidencije Komore upisuju se: državljani Republike Hrvatske, državljani država Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP), te državljani trećih država, u skladu s uvjetima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Naziv i sjedište Komore

Članak 4.

4.1. Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA.
4.2. Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS.
4.3. Skraćeni naziv Komore je: HKIS.
4.4. Sjedište Komore je u Zagrebu.
4.5. Komora se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda.

III. ZADAĆE I POSLOVI KOMORE

Članak 9.

9.1. Komora obavlja određena javna ovlaštenja koja su utvrđena Zakonom te drugim posebnim zakonima.
9.2. Komora pored javnih ovlaštenja obavlja sljedeće zadaće i poslove:
9.2.1. Promiče strojarsku struku i inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i trećih osoba:
9.2.1.1. poticanjem i organiziranjem nastupa inženjerske struke pred stručnom javnošću,
9.2.1.2. informiranjem šire javnosti o postignućima strojarske struke u obavljanju inženjerske djelatnosti,
9.2.1.3. sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika,
9.2.1.4. razvijanjem strukovne etike i
9.2.1.5. davanjem obvezujućih stručnih mišljenja o pojedinim pitanjima u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te građenja, u okviru strojarske struke.
9.3. Razvija jedinstveni sustav organiziranosti u obavljanju inženjerske djelatnosti u okviru poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje i Statutom.
9.4. Zastupa interese ovlaštenih osoba strojarske struke pred tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave:
9.4.1. suradnjom s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave,
9.4.2. sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i podzakonskih akata u upravnom području graditeljstva i prostornoga uređenja,
9.4.3. davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata, upućivanjem inicijativa za donošenje novih zakona i podzakonskih akata od interesa za članove Komore,
9.4.4. održavanjem temeljnih principa rada Komore, edukacijom, unapređenjem zakonodavnog okvira, suradnjom sa srodnim komorama, udrugama civilnog društva, medijima, sveučilištima i drugim obrazovnim institucijama.
9.5. Organizira i provodi stručno usavršavanje, organiziranjem i izgradnjom sustava obrazovanja i osposobljavanja za cjeloživotno učenje i mobilnost, te vođenjem evidencija članova komore u području obrazovanja i osposobljavanja.
9.6. Ugovara osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti za svoje članove u skladu s odredbama Zakona i drugih zakona.
9.7. Potiče izdavačku djelatnost za potrebe inženjerske djelatnosti članova Komore.
9.8. U skladu sa Zakonom osniva stegovna tijela Komore i Centar za mirenje pri Komori.
9.9. Pruža pomoć članovima Komore:
9.9.1. kroz savjetodavne i druge usluge i
9.9.2. organizacijom seminara i stručnih predavanja, i davanjem stručnih savjeta i mišljenja pri obavljanju djelatnosti.
9.10. Surađuje s odgovarajućim državnim tijelima u provedbi smanjenja pretjeranog opterećenja za pružatelje usluga. Radi na razvoju digitalne e-procedure za podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za pružanje usluga projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i izvođenja u djelatnosti građenja. Kroz integrirani sustav e-poslovanja i državnu informacijsku strukturu, uvođenjem sustava upravlja dokumentacijom u skladu sa standardima za upravljanje dokumentima.
9.11. Rješava tekuća pitanja od značaja za inženjersku djelatnost.
9.12. Obavlja i druge zadaće određene Zakonom, posebnim zakonima i/ili ovim Statutom.