Povjerenstva Komore


Upravni odbor Komore ima povjerenstva :

1. Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova

Upravni odbor Komore za pojedina pitanja može imenovati radne skupine i druga povjerenstva prema potrebi.

Povjerenstvo za nadzor nad radom članova

Nadzor nad radom članova Komore provodi Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova sastavljeno od najmanje tri člana. Listu članova Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova za provođenje redovitog nadzora nad radom utvrđuje Upravni odbor Komore. S liste iz stavka 2. ovoga članka predsjednik Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova imenuje članove za svaki pojedini slučaj.

Članovi:

1. Ivan Tomac, mag.ing.mech., predsjednik
2. mr.sc. Josip Jukić, dipl.ing.stroj., PO Osijek
3. Vedran Mustapić, dipl.ing.stroj., PO Split
4. Mario Maltar, dipl.ing.stroj., PO Varaždin
5. Mensur Smriko, dipl.ing.stroj., PO Rijeka
6. Miljenko Marinčić, dipl.ing.stroj., PO ZagrebPravilnikom o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore inženjera strojarstva uređuje se Način organiziranja i provođenja stručnog nadzora nad radom ovlaštenih inženjera strojarstva, ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke, ovlaštenih voditelja radova strojarske struke, te stranih ovlaštenih osoba strojarske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, članova Hrvatske komore inženjera strojarstva, koji obavljaju poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja i/ili vođenja radova u uredima za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili nadzora građenja, zajedničkim uredima i pravnim osobama koje su registrirane za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i građenja.

Na prijedlog Povjerenstva za nadzor nad radom članova, Upravni odbor na kraju godine donosi Godišnji plan stručnog nadzora nad radom članova HKIS za slijedeću godinu temeljem kojega se vrši nadzor.
Za svaki nadzor, izdaje se Nalog za nadzor, po završenom nadzoru, izrađuje se Zapisnik o provedenom nadzoru.
Nadzor nad radom članova se provodi po godišnjem planu i to je redoviti nadzor. Ukoliko se kod nadzora uoče nepravilnosti, izrađuje se Odluka o otklanjanju nepravilnosti na temelju nalaza u zapisniku o obavljenom stručnom nadzoru nad radom. U cilju utvrđivanja provođenja odluke o uklanjanju nepravilnosti, provodi se kontrolni nadzor.
Iznimno se provodi izvanredni stručni nadzor nad radom kada to Povjerenstvo ocijeni potrebnim i opravdanim, a osobito u slučajevima postojećeg ili prijetećeg ugrožavanja javnog interesa ili prava trećih osoba, na prijedlog ministra graditeljstva, tijela državne uprave te na temelju podnesaka (zahtjevi, prijedlozi, prijave, predstavke, prigovori, obavijesti i drugi podnesci) pisanih i potpisanih po podnositelju.

Na kraju godine, Povjerenstvo izrađuje Godišnje izvješće o provedenom nadzoru nad radom članova HKIS koje se dostavlja u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Provedeni nadzori:

2019. godina: provedeno je šest stručnih nadzora nad radom članova Komore (PO Zagreb 2 nadzora, PO Osijek 2 nadzora, PO Varaždin 1 nadzor, PO Split 1 nadzor). Prilikom nadzora nisu uočene nepravilnosti. O svakom nadzoru je sačinjen Zapisnik o provedenom nadzoru.
2018. godina: provedeno je šest stručnih nadzora nad radom članova Komore (PO Zagreb 3 nadzora, PO Osijek 1 nadzor, PO Varaždin 1 nadzor, PO Split 1 nadzor). Prilikom nadzora nisu uočene nepravilnosti. O svakom nadzoru je sačinjen Zapisnik o provedenom nadzoru.