Stegovna tijela Komore

Hrvatska komora inženjera strojarstva je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (25. siječnja 2016. godine) dužna donijeti Pravilnik o stegovnom postupanju, imenovati suce i objaviti Listu sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda sa sucima redovnih sudova.

U realizaciji zakonskog zaduženja izrađen je Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku, kojim se propisuje da članovi Komore odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda pred stegovnim tijelima komore. Propisana su stegovna djela odnosno što se smatra težom a što lakšom povredom dužnosti i ugleda člana Komore. Propisane su stegovne mjere za teže i lakše povrede dužnosti.

Propisano je da stegovni postupak pokreće stegovno tijelo komore, po službenoj dužnosti. Ako je prijavitelj ministarstvo ili upravno tijelo velikog grada, Grada Zagreba i županije nadležno za upravne poslove graditeljstva ili prostornog uređenja, stegovni postupak pokreće se bez prethodnog postupka pred stegovnim tužiteljem.

Propisano je da pravo priziva u stegovnom postupku za teže povrede dužnosti i ugleda člana komore ima stranka kojoj je izrečena stegovna mjera. Priziv se podnosi stegovnom sudu ili višem stegovnom sudu a o njemu odlučuje viši stegovni sud.

Propisano je da pravomoćna odluka stegovnih tijela komore kojom je izrečena novčana kazna ili kojom je stranka u postupku obvezana snositi trošak stegovnog postupka, predstavlja ovršnu ispravu temeljem koje komora može tražiti prisilnu ovrhu.

Propisano je da se protiv odluke Višeg stegovnog suda komore može pokrenuti upravni spor.

Lista sudaca Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera strojarstva

1. Iva Gradiški Lovrečak, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, predsjednica Vijeća
2. Marko Bofanović, član Vijeća
3. Davor Derniković, član Vijeća
4. Predrag Veselinović, član Vijeća

Lista sudaca Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera strojarstva

1. Mirjana Rigljan, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, predsjednica Vijeća
2. Dražen Balić, član Vijeća
3. Marijan Medenjak, član Vijeća
4. Tomislav Pelin, član Vijeća
5. Ivan Štern, član Vijeća
6. Damir Vukosavić, član Vijeća

Stegovno tužiteljstvo Hrvatske komore inženjera strojarstva

1. Goran Herceg, stegovni tužitelj
2. Kazimir Marenić, zamjenik stegovnog tužitelja
3. Ines Wolf Varga, zamjenica stegovnog tužitelja