Hrvatska komora inženjera strojarstva

Informacije o višegodišnjem obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

Sukladno odredbama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjem tekstu Zakon; (NN 78/15, 114/18, 110/19), Hrvatska komora inženjera strojarstva sklopila je  sa Hrvatskom osiguravajućom kućom (HOK-OSIGURANJE d.d.)  ugovor o višegodišnjem obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Predmet Ugovora je osiguranje od profesionalne odgovornosti ovlaštenih inženjera strojarstva, inženjera gradilišta, ovlaštenih inženjera upisanih u Imenik stranih ovlaštenih osoba koji su njeni članovi, u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima  u prostornom uređenju i gradnji za štete koju bi osiguranik obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogao učiniti investitoru ili trećim osobama

Osiguranje od odgovornosti ostalog osoblja u uredu, koje ne sudjeluju u projektu, te osobna (privatna) odgovornost izvan obavljanja djelatnosti i odgovornosti iz posjeda  i korištenja poslovnog prostora nije predmet Ugovora.

 

Izvod  iz Zakona :

PROFESIONALNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Dužnost osiguranja

Članak 54.

(1) Ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist i ovlašteni inženjer, dužni su osigurati se od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogli učiniti investitoru ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova, odnosno djelatnosti pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna.

(2) Osobi upisanoj u imenik stranih ovlaštenih osoba, koja ima poslovni nastan na teritoriju Republike Hrvatske, prihvaća se već prije sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora u kojoj već ima poslovni nastan ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je istovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava, pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna, a u slučaju djelomične istovrijednosti osiguranik je dužan dodatno se osigurati za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.

Članak 55.

(1) Komora preuzima osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti svojih članova ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih inženjera i stranih ovlaštenih osoba upisanih u imenik komore, koji su Komori dužni plaćati naknadu za profesionalno osiguranje.

(2) Kršenje obveze profesionalnog osiguranja, odnosno neplaćanje naknade za profesionalno osiguranje Komori teža je povreda dužnosti člana Komore.

(3) Profesionalno osiguranje člana Komore preko Komore ne isključuje mogućnost njegova dodatnog individualnog profesionalnog osiguranja za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

Uvjeti osiguranja

Članak 56.

Uvjete profesionalnog osiguranja za ovlaštene arhitekte, ovlaštene arhitekte urbaniste, ovlaštene inženjere i strane ovlaštene osobe zajedno utvrđuju osiguravatelji u dogovoru s komorama.

Članak 57.

Ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, odnosno ovlašteni inženjeri u zajedničkom uredu solidarno odgovaraju za obveze ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, odnosno ovlaštenih inženjera nastale u obavljanju poslova zajedničkog ureda“.

 

Ugovoreni uvjeti osiguranja:

1 EUR = 7,53450 HRK

Za svakog osiguranika iznos osiguranja za osnovno pokriće iznosi 1.000.000,00 kn / 132.722,81 € i za čisto imovinsku štetu ukupno 200.000,00 kn / 26.544,56 € po svakom štetnom događaju.

Ukupni agregatni limit za osnovno pokriće i za čisto imovinsku štetu po osiguraniku iznosi 3.000.000,00 kn / 398.168,43 €

Ako u obavljanju stručnog posla građenja iz istog ugovora s naručiteljem, sudjeluje četiri ili više osiguranika, a štetu prouzroči jedan od njih, limit pokrića u tom slučaju se povećava za 50%.

Ako jedan osigurani slučaj prouzroče dva, tri ili više osiguranika ukupni limit po tom osiguranom slučaju jednak je zbroju njihovih pojedinačnih limita, a iznosi najviše do 6.000.000,00 kn / 796.336,85 € po osiguranom slučaju.

Ukoliko osiguranik želi ugovoriti veće limite pokrića za osnovno pokriće, ugovara dopunsku policu osiguranja sa premijom koja se računa kao doplatak na osnovnu premiju i to:

1. Za iznos osiguranja 1.500.000 kn / 199.084,21 € i godišnji limit 3.000.000 kn / 398.168,43 € s doplatkom 30%,
2. Za iznos osiguranja 2.000.000 kn / 265.445,62 € i godišnji limit 3.000.000 kn / 398.168,43 € s doplatkom 50%,
3. Za iznos osiguranja 3.000.000 kn / 398.168,43 € i godišnji limit 4.000.000 kn / 530.891,23 € s doplatkom 75%,
4. Za iznos osiguranja 4.000.000 kn / 530.891,23 € i godišnji limit 4.000.000 kn / 530.891,23 € s doplatkom 85%.

Uz pokrivanje osnovnog osiguranja Ugovor dodatno omogućuje i:

1. Ugovaranje većih limita pokrića za pojedini stručni posao ili projekt uz sljedeću godišnju premiju po pojedinom poslu ili projektu:
- za limit pokrića po štetnom događaju i agregatno po polici od 2.000.000 kn / 265.445,62 € uz godišnju premiju od 4.356,00 kn / 578,14 €
- za limit pokrića po štetnom događaju i agregatno po polici od 4.000.000 kn / 530.891,23 € uz godišnju premiju od 8.712,00 kn / 1.156,28 €
- za limit pokrića po štetnom događaju i agregatno po polici od 5.000.000 kn / 663.614,04 € uz godišnju premiju od 10.890,00 kn / 1.445,35 €
- za limit pokrića po štetnom događaju i agregatno po polici od 6.000.000 kn / 796.336,85 € uz godišnju premiju od 13.068,00 kn / 1.734,42 €
- za limit pokrića po štetnom događaju i agregatno po polici od 7.500.000 kn / 995.421,06 € uz godišnju premiju od 16.335,00 kn / 2.168,03 €
- za tražene limite osiguranja iznad 7.500.000,00 kn / 995.421,06 € osiguratelj određuje premiju prema svakom pojedinačnom zahtjevu.

Prilikom osiguranja imovine i interesa Komore odobrava se  popust od 50 % na premiju osiguranja imovine, odnosno  popust od 50 % na premiju osiguranja nezgode (popust se ne može primijeniti na putno zdravstveno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i osiguranje od rizika potresa).

Osiguranicima kao fizičkim osobama, zaposlenicima Komore odobrava se popust od 20% na sve vrste polica osiguranja koje ugovori s HOK osiguranjem d.d. (ovaj popust ne može se primijeniti na putno zdravstveno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od rizika potresa te osiguranje asistencija).

Odobrava se popust od 30% članovima HKIS kao fizičkim osobama, odnosno pravnim osobama u kojim su imenovane osobe članovi HKIS-a, na redovitu premiju osiguranja profesionalne odgovornosti osoba ovlaštenih za provođenje energetskog pregleda zgrada, energetskog certificiranja zgrada i energetskih pregleda velikih poduzeća, koja s popustom iznosi 280,00 kn / 37,16 €

Kontakt:

Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.

Sara Ćosić

Capraška 6

10000 Zagreb

Tel: + 385 1 63 99 586

sara.cosic@hok-osiguranje.hr