Hrvatska komora inženjera strojarstva

IZVODI  IZ STATUTA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA (NN 56/19 I 17/20)

Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA.

Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS.

Skraćeni naziv Komore je: HKIS.

Sjedište Komore je u Zagrebu.

Komora se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda.

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera strojarstva, inženjera gradilišta, voditelja radova strojarske struke, te  stranih osoba strojarske struke koji obavljaju poslove regulirane profesije strojarske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornog uređenja i gradnje i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u upravnom području prostornoga uređenja i gradnje, priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, te Statutom.

Članovi Komore su ovlašteni inženjeri strojarstva koji obavljaju poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, inženjeri gradilišta strojarske struke i voditelji radova strojarske struke koji obavljaju poslove građenja u skladu s posebnim zakonima te strane osobe upisane u Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke.

 

U Komoru se obvezno udružuju ovlašteni inženjeri strojarstva.

 

Inženjeri gradilišta strojarske struke i voditelji radova strojarske struke slobodno odlučuju o svojem pristupanju članstvu i istupu iz članstva iz Komore.

 

Članstvo u Komori i pravo uporabe pečata, iskaznice i poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom stječe se izvršnošću rješenja o upisu u odgovarajući imenik Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje te ovim Statutom. U imenike, upisnike i evidencije Komore upisuju se: državljani Republike Hrvatske, državljani država Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP), te državljani trećih država, u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima

 

ZADAĆE I POSLOVI KOMORE

 

9.1. Komora ima javne ovlasti koje su utvrđene Zakonom te drugim posebnim zakonima.

9.2. Komora pored javnih ovlasti propisanih zakonom obavlja sljedeće zadaće i poslove:

9.2.1. Promiče strojarsku struku i inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i trećih osoba:

9.2.1.1. poticanjem i organiziranjem nastupa inženjerske struke pred stručnom javnošću,

9.2.1.2. informiranjem šire javnosti o postignućima strojarske struke u obavljanju inženjerske djelatnosti,

9.2.1.3. sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika,

9.2.1.4. razvijanjem strukovne etike i       

9.2.1.5. davanjem stručnih mišljenja o pojedinim pitanjima u djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i građenja u okviru strojarske struke.

9.2.2. Razvija jedinstveni sustav organiziranosti u obavljanju inženjerske djelatnosti u okviru poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje te ovim Statutom.

9.2.3. Zastupa interese ovlaštenih osoba strojarske struke i svojih članova pred tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave:

9.2.3.1. suradnjom s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave,

9.2.3.2. sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i podzakonskih akata u upravnom području graditeljstva i prostornoga uređenja,

9.2.3.3. davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata, upućivanjem inicijativa za donošenje novih zakona i podzakonskih akata od interesa za članove Komore,

9.2.3.4. održavanjem temeljnih principa rada Komore, edukacijom, unapređenjem zakonodavnog okvira, suradnjom sa srodnim komorama, udrugama civilnog društva, medijima, sveučilištima i drugim obrazovnim institucijama.

9.2.4. Komora preuzima i ugovara osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti za svoje članove u skladu s odredbama Zakona, drugih zakona i Statuta.

9.2.5. Komora potiče izdavačku djelatnost za potrebe inženjerske djelatnosti članova Komore.

9.2.6. U skladu sa Zakonom, Komora osniva stegovna tijela Komore i Centar za mirenje pri Komori.

9.2.7. Pruža pomoć članovima Komore kroz savjetodavne usluge te davanjem stručnih savjeta i mišljenja pri obavljanju djelatnosti.

9.2.8. Surađuje s odgovarajućim državnim tijelima u provedbi smanjenja pretjeranog opterećenja za pružatelje usluga. Radi na razvoju digitalne e-procedure za podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za pružanje usluga prostornog uređenja i gradnje. Kroz integrirani sustav e-poslovanja i državnu informacijsku strukturu, uvođenjem sustava upravlja dokumentacijom u skladu sa standardima za upravljanje dokumentima.

9.2.9. Rješava tekuća pitanja od značaja za inženjersku djelatnost.

9.2.10. Obavlja i druge zadaće određene Zakonom, posebnim zakonima i/ili ovim Statutom.